PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

vydané v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), níže uvedeným správcem osobních údajů

 

Úvodní prohlášení

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po nezbytně dlouhou dobu. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

I.

Správce osobních údajů

 

Správcem osobních údajů podle Nařízení je:

 

Energetické Aukce s.r.o.

Bohdalecká 1460/8

101 00 Praha 10 – Michle

IČ: 03837319; DIČ CZ03837319

email: info@energetickeaukce.cz

 

(dále jako „Správce“ či „my“)

II.

Osobní údaje

 

Za účelem poskytování našich služeb o Vás jakožto našem zákazníkovi zpracováváme osobní údaje, a to maximálně v následujícím rozsahu:

 

 • základní údaje: jméno a příjmení, datum narození, IČ, adresa trvalého pobytu, EAN/EIC kód

 • kontaktní údaje: telefon a e-mail

 • transakční údaje: čísla účtů, informace o platbách

 

Výše uvedené údaje získáváme na základě kontaktních formulářů vyplněných Vámi na našich webových stránkách nebo přihlášením do energetické soutěže tzn. uzavřením smlouvy o poskytování služeb v oblasti optimalizace nákladů na pořízení energií, případně z Vámi sdělených informací a dodaných podkladů a materiálů.

 

Jako správce rovněž zpracováváme osobní údaje našich zaměstnanců a spolupracujících fyzických osob, a to maximálně v následujícím rozsahu:

 • základní údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, adresa trvalého pobytu

 • kontaktní údaje: telefon a e-mail

 • transakční údaje: čísla účtů, informace o platbách

 • ostatní údaje: rodinný stav, vzdělání, informace o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení

 

Osobní údaje našich zaměstnanců získáváme z uzavřených pracovních smluv nebo smluv o obchodním zastoupení.

 

Osobní údaje nám jsou poskytovány dobrovolně a vy jste oprávněni poskytnutí odmítnout. Ovšem v případě odmítnutí poskytnutí údajů uvedených shora, které jsou nutné pro uzavření či plnění smlouvy, můžeme uzavření smlouvy odmítnout, případně již uzavřenou smlouvu ukončit, neboť bez poskytnutí těchto údajů není realizace smlouvy možná.

III.

Účel zpracování osobních údajů a zákonný důvod

 

Osobní údaje zpracováváme manuálně případně i automatizovaným způsobem, sami nebo prostřednictvím třetích osob. V této souvislosti bychom Vás také rádi informovali, že v našich podmínkách neprobíhá automatizované rozhodování.

 

Účelem zpracování osobních údajů našich zákazníků je primárně poskytování našich služeb, dále pak vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi Vámi a Správcem, plnění povinností Správce v oblasti vedení účetnictví, v oblasti daní a dle jiných právních předpisů. V případě získání údajů vyplněním kontaktního formuláře spravujeme osobní údaje pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení Vašeho dotazu či poptávky, osobní údaje nejsou dále zpracovávány ani předávány.

 

Účelem zpracování osobních údajů našich zaměstnanců a spolupracujících fyzických osob je plnění pracovní smlouvy nebo smlouvy o obchodním zastoupení. Dále jsou osobní údaje zaměstnanců zpracovávány za účelem plnění povinností Správce pro oblasti vedení správy daní, vedení účetnictví, mzdové povinnosti aj.

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údaje je tedy plnění smluv uzavřených se zákazníky i zaměstnanci podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, dále pak plnění právních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

 

Osobní údaje zákazníků (případně též zaměstnanců) zpracováváme rovněž za účelem nabídky dříve poskytnutých služeb (přímý marketing), pro prevenci podvodů či pro zajištění zabezpečení sítě a informací IT systémů, pro případné právní spory, když právním titulem je oprávněný zájem Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f).

IV.

Doba uchování osobních údajů

 

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem nebo zaměstnancem či spolupracující fyzickou osobou a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (minimálně však po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu, nestanovuje-li právní předpis něco jiného).

 

Osobní údaje jsou po uplynutí archivační doby likvidovány formou skartace (fyzická likvidace) u písemně archivovaných osobních údajů a formou vymazání (digitální likvidace) u elektronicky archivovaných osobních údajů.

V.

Příjemci osobních údajů

 

V odůvodněných případech můžeme předat osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“). Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • dodavatelé energií, jež zvítězili v rámci energetické soutěže,

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů (zejména obchodní zástupci, poskytovatelé doručovacích, IT, webhostingových, právních, daňových a účetních služeb),

 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.),

 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo jeli to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

 

Subjekty, kterým jsou zpřístupněny Vaše osobní údaje, jsou smluvně zavázány k dodržování povinností vyplývajících z Nařízení i z těchto Pravidel zpracování osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti Nařízení.

VI.

Technická a organizační bezpečnostní opatření

 

Udržujeme odpovídající administrativní, technické a fyzické ochranné prostředky na zabezpečení osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě, neoprávněnému pozměnění, neoprávněnému poskytnutí nebo přístupu, zneužití či jakékoliv jiné nezákonné formě zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy v elektronické podobě v kontrolovaném a chráněném prostředí, a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob.

VII.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem

 

Nařízení Vám jako subjektu údajů přiznává následující práva:

 

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 Nařízení. Uplatněním tohoto práva získáte informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů i informace, komu byly údaje předány, popř. kdo je zpracovává. Přehled zpracovávaných osobních údajů Vám poskytneme na požádání.

 

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 Nařízení. V našem případě však dochází ke zpracovávání osobních údajů na základě jiných zákonných důvodů, nikoli na základě Vašeho souhlasu.

 

Máte právo požadovat opravu, aktualizaci nebo doplnění neúplných osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 Nařízení.

 

Máte právo, abychom na Vaši žádost bez zbytečného odkladu za podmínek stanových článkem 17 Nařízení vymazali Vaše osobní údaje, zejména pokud (i) již nejsou osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány, (ii) jsou-li osobní údaje zpracovávány protiprávně, (iii) musí-li být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti. Právo na výmaz se ovšem neuplatní, existuje-li zákonná výjimka, zejména pokud je zpracování osobních údajů nutné pro splnění právní povinnosti, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

 

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů dle článku 17 Nařízení, zejména pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, (ii) zpracování je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte omezení jejich použití, (iii) již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale subjekt údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě titulu oprávněného zájmu, a to za podmínek článku 21 Nařízení.

 

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 Nařízení, tedy abychom Vám předali osobní údaje zpracovávané automatizovaně jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 Nařízení. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.

 

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 Nařízení.

 

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 Nařízení. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

 

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

VIII.

Uplatnění práv

 

Veškerá výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím žádosti (žádost ke stažení) zaslanou e-mailem na adresu info@energetickeaukce.cz, nebo korespondenčně na naší adresu.

 

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

 

V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

 

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva měsíce. O případném prodloužení lhůty Vás budeme informovat.

 

V případě dotazů týkajících se shromažďování, zpracování a ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat skrze email zaslaný na adresu: info@energetickeaukce.cz nebo korespondenčně na adrese našeho sídla.

 

Tyto Pravidla zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018.

 

Dne 29.01.2020 byla tato Pravidla zpracování osobních údajů aktualizována, neboť došlo ke změně sídla Správce.  V ostatním zůstala Pravidla zpracování osobních údajů nezměněna.